Predsjednik Udruženja

Prof. dr Mihajlo Marković, redovni profesor na užoj naučnoj oblasti uređenje zemljišta, Katedra za zemljište, fiziologiju i ishranu biljaka na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci u Banjoj Luci.

U zvanje redovnog profesora izabran je 15. jula 2010. godine. U nastavnom procesu, odgovoran je za sljedeće predmete:

Prof. dr Mihajlo Marković

Bibliografija i nastavničke aktivnosti

 • Zemljište i melioracije
 • Melioracije zemljišta
 • Navodnjavanje
 • Pedologija
 • Melioracije i uređenje zemljišta
 • Pedologija
 • Primjena GIS-a u upravljanju zemljišnim i vodnim resursima
 • Bonitiranje zemljišta i agromelioracije
 • Primjena GIS-a u poljoprivredi
 • Odvodnjavanje poljoprivrednih zemljišta
 • Geneza, klasifikacija i kartiranje zemljišta
 • Navodnjavanje poljoprivredih kultura
 • Erozija i konzervacija zemljišta i vode
 • Rekultivacija degradiranih zemljišta
 • Fizika i hemija zemljišta
 • Meliorativna pedologija
 • Modeliranje interakcije zemljište-voda-biljka
 • Održivo upravljanje zemljištem i vodom

Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci,Bulevar vojvode Petra Bojovića 1a, Banja Luka

Prof. dr Mihaljlo Marković Predsjedenik Udruženja pedologa
Mihajlo-Markovicpng Predsjednik udruženja

Kompletnu bibliografiju predsjednika udruženja možete vidjeti na web stranici Univerziteta u Banjoj Luci: