Upravni odbor Udruženja

                                                                                                       ODLUKA

                                                           o imenovanju organa upravljanja Udruženjem br. 008-01/21, Sarajevo.

Nadležnosti Skupštine Udruženja propisane su Članom 16. Statuta Udruženja.

Skupština Udruženja nadležna je za:

  • donošenje Statuta, izmjena i dopuna Statuta i donošenje drugih akata određenih Statutom;
  • odlučivanje o transformaciji, raspuštanju i prestanku rada, kao i o drugim statusnim promjenama u Udruženju;
  • izbor i razrješenje članova Upravnog odbora i drugih organa Udruženja;
  • razmatranje i odlučivanje o izvještajima koje podnosi Upravni i Nadzorni odbor;
  • odlučivanje o raspolaganju imovinom Udruženja;
  • odlučivanje o ostalim pitanjima koja nisu stavljena u nadležnost drugih organa Udruženja.

Radica Ćorić

Član Odbora

Dr agronomskih nauka, Mostar

DraganJurković

Član Odbora

Dipl. ing. agronomije
Mostar

Melisa Ljuša

Član Odbora

Dr poljoprivrednih nuka Sarajevo

Ilija Komljenović

Član Odbora

Dr poljoprivrednih nuka Banja Luka

Mirza Semić

Član Odbora

Stručni saradnik Agropedologija

MihajloMarković

Član Odbora

Dr poljoprivrednih nauka Banja Luka

Nenad Malić

Član Odbora

Dr poljoprivrednih nauka Stanari

Djelokrug rada Upravnog odbora (iz statuta)

UPRAVNI ODBOR


Član 21.
Upravni odbor je izvršni organ Skupštine Udruženja.
Izbor Predsjednika Udruženja, koji je u isto vrijeme predsjednik Upravnog odbora, kao i članova
Upravnog odbora, vrši se na Skupštini Udruženja. Upravni odbor se sastoji od 7 članova.
Upravni odbor bira tehničkog sekretara koji je profesionalno lice. Poslove koje obavlja sekretar
regulisani su Poslovnikom o radu.
Mandat Upravnog odbora traje 4 godine.
Član 22.
Upravni odbor se sastaje prema potrebi, a na zasjedanju sekretar vodi zapisnik.
Upravni odbor može raditi ako je prisutno više od polovine članova.
Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova.
Sjednice saziva i njima rukovodi Predsjednik Upravnog odbora.
Član 23.
Upravni odbor Udruženja obavlja sljedeće poslove:
– priprema sjednice Skupštine;
– priprema nacrt Statuta i drugih akata koje donosi Skupština;
– provodi politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela Skupština;
– podnosi godišnji i periodične izvještaje o svom radu Skupštini Udruženja,
– obrazuje odbore, komisije i druga radna tijela, radi izvršavanja posebnih zadataka iz
djelatnosti Udruženja,
– prati realizaciju finansijskog plana rada Udruženja i donosi prijedloge odluka o upotrebi
sredstava;
– predlaže budžet i stara se o izvršenju budžeta Udruženja;- odlučuje o visini članarine za članove Udruženja;
– obavlja druge poslove predviđene Statutom i aktima Udruženja.
Član 24.
Predsjednik Upravnog odbora obavlja sljedeće poslove:
– predstavlja i zastupa Udruženje;
– saziva sjednice Skupštine Udruženja i rukovodi njima;
– upravlja i usmjerava rad Udruženja između dvije Skupštine;
– obavještava javnost o radu Udruženja;
– prati izvršenje finansijskog plana Udruženja;
– saziva sjednice Upravnog odbora i rukovodi njima;
– potpisuje akta koja donosi Upravni odbor.
Član 25.
Članovi Upravnog odbora mogu biti opozvani i prije isteka vremena na koje su izabrani i to:
– na lični zahtjev;
– ako ne dođu na sjednicu tri puta uzastopno (bez opravdanih razloga);
– ako svojim radnjama u vezi sa radom Upravnog odbora ruše ugled Udruženja;
– i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom, ovim Statutom i aktima Udruženja.
O opozivu člana Upravnog odbora odlučuje Skupština Udruženja.
Član 26.
Poslovnikom o radu, koji donosi Upravni odbor, bliže se uređuje način rada i odlučivanja,
sazivanje sjednica, vođenje zapisnika i druga pitanja od značaja za rad Upravnog odbora.