Nadzorni odbor

Zakonski propisan organ za dionička društva , komanditna društva na dionice, zadruge kao i udruženja sa ograničenom odgovornošću ako imaju više od 500 zaposlenih kao i rudarska društva koja imaju svojstvo pravne osobe forme (oblici) trgovačkih društava). Njegove članove biraju dijelom vlasnici (skupština udruženja).

Zadaci Nadzornog odbora su:
— postavljanje Upravnog odbora  udruženja, odnosno poslovnog rukovodstva  Udruženja sa ograničenom odgovornošću
— nadzor i savjetovanje upravnog odbora odnosno poslovnog rukovodstva
— kontrola godišnjeg obračuna i poslovnog izštaja, kao i izvještaja skupštine Udruženja.

Članovi Nadzornog odbora su: