Contact to us

Radionica o eroziji zemljišta za Evropu – izazovi u nastajanju

Poziv za prezentaciju

Radionica će biti održana 20-22 juna 2022, (WEBEX – Online)

Moderator: Panos Panagos, Zajednički istraživački centar Evropske komisije
Izvjestilac: Diana Vieira, Zajednički istraživački centar Evropske komisije
Obim: Istraživanje uloge erozije zemljišta u vezi sa degradacijom zemljišta, klimatskim promjenama, bezbjednosti hrane
EUSO Radna grupa za eroziju zemljišta (VG) organizuje radionicu u sljedećim sesijama:

1. Sedimenti (uključujući mrežu praćenja).
Predsjedavajući: Nejc Bezak (nejc.bezak@fgg.uni-lj.si )
2. Modeliranje farmi
Predsjedavajući: Marčela Bidoku (marcella.biddoccu@stems.cnr.it)
3. Praksa ublažavanja erozije i upravljanja.
Predsjedavajući: Artemi Cerda (artemio.cerda@uv.es)
4. Integracija organskog ugljenika u zemljištu i erozije.
Predsjedavajući: Negrel Filip (p.negrel@brgm.fr)
5. Bezbjednost hrane, gubici hranljivih materija i erozija.
Predsjedavajući: Christine Alevell (christine.alevell@unibas.ch)
6. Modelovanje velikih razmjera.
Predsjedavajući: Paskuale Borrelli (paskuale.borrelli@unipv.it)
7. Istraživanja rane pojave erozije zemljišta.
Predsjedavajući: Daniel Evans (Daniel.L.Evans@cranfield.ac.uk)
8. Klizišta i erozija zemljišta.
Predsjedavajući: Nikolaos Tavoularis (ntavoularis@metal.ntua.gr)
9. Klimatske promjene i erozija zemljišta.
Predsjedavajući: Joris Eekhout (jeekhout@cebas.csic.es)

Glavni koordinator: Diana Vieira (diana.simoes-vieira@ec.europa.eu)

Ako ste zainteresovani da predstavite Vaš rad, pošaljite naslov teme i sažetak rada sa 5-10 redova teksta na e mail predsjedavajućem odgovarajućoj sesiji i Diani Vieira. Na osnovu broja prijedloga, sjednice se mogu spajati, produžavati ili mijenjati.
Rok za podnošenje prijedloga: 29.5.2022
Učešće je besplatno i otvoreno (obrazac za registraciju učešća ćete biti uskoro objavljen
Na radionici će se diskutovati u okviru gore navedenih tema a posebno o temama koje su od interesa za RG: „Erozija zemljiišta u vezi sa njegovom degradacijom, klimatske promjene, bezbjednost hrane“. Rezultati radionice će biti objavljeni u ili u posebnom posebno izdanju časopisa, zajedno sa sažecima.
Radna grupa za eroziju zemljišta trenutno ima 52 člana. Ona će biti obnovljena/ažurirana u oktobru 2022.
Ova radna grupa je formirana na osnovu prethodnih sastanaka ove radne grupe za eroziju zemljišta u JRC Ispra (mart 2017), Seulu (decembar 2017) i radionice o eroziji u Gulliju (mart 2018). Pored toga, 67 naučnika širom svijeta je razvilo prvu globalnu aplikaciju za praćenje modeliranja erozije zemljišta (GASEMT).
Radna grupa razvija veze između erozije zemljišta i novih problema kao što su klimatske promjene, bezbjednost hrane i degradacija zemljišta. Radna grupa će predložiti pristupe modeliranja koji mogu da odgovore na nove strategije razvoja zaštite zemljišta u evropskim zemljama kao što su: Zajednička poljoprivredna politika (CAP) poslije 2020. godine, nova strategija o zemljištu, strategija očuvanja biodiverzitet, osiguranja nulte zagađenosti zemljišta


Share this content: